7th Ave. & San Carlos St. Carmel, CA 93921 (831)622-0265